Veri Güvenliği

Oy Birliği Platformu, kişisel verilerinizi ve özel bilgilerinizi korumak için en üst düzeyde özen göstermektedir. Bu nedenle internet sayfalarımızı, çağrı merkezimizi ve internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kendinizi güvende hissetmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Ziyaret ettiğiniz internet sayfalarımızda, çağrı merkezimizde veya internet sitemizde işlenen kişisel verilerinizin korunması bizim için en önemli konudur. Bu nedenle, kişisel verilerinizle ilgili tüm işlemlerde verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, kaydedilen kişisel bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereği işlenmektedir.

Oy Birliği Platformu olarak, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili şu ilkeleri benimsiyoruz:

- Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işleme yapılması,
- Verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlama konusunda çaba sarf etme,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme yapılması,
- Faaliyet ve etkinliklerin paylaşılması ve davet amacıyla işleme yapılması,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verilerin muhafaza edilmesi.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; birlikte veri sorumlusu olarak Oy Birliği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin platformumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresinde yer alan Oy Birliği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, sizlere internet erişimi sağlamak amacıyla Oy Birliği ile ilişkili olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini amacıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Oy Birliği tarafından sizlere internet erişimi sağlamak amacıyla elektronik ortamlarda Oy Birliği’nin hukuki yükümlülüklerine istinaden, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. 
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [email protected] adresi üzerinden Oy Birliği yetkililerine iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
X
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Devam etmekle, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi